kristian

Toimitusjohtajan katsaus

Tulosta sivu

Yhtiömme kahta edellistä toimintavuotta on kuvattu muutosten vuosiksi. Vuoden 2015 aikana toimintamme laajeni niin maantieteellisesti kuin liiketoiminnallisesti uusille alueille oman turvetuotantoyhtiön perustamisella ja vesiliiketoiminnan tullessa toiminnalliseksi osaksi yhtiötämme. Vuosi 2016 ei sekään poikennut aiemmista vuosista. Liiketoiminta laajeni Savukosken kunnan alueelle ja perustimme uutta laajakaistaliiketoimintaa harjoittavan yhtiön. Laajakaistaliiketoiminta on konsernissa täysin uutta liiketoimintaa ja laajentuva kuituverkkoihin perustuva liiketoiminta edellyttää resursointia niin osaamiseen kuin kuituverkkoinfran rakentamiseen. Nyt viimeistään meistä oli tullut todellinen monialakonserni missä tahansa mittaluokassa.

 

Uusi strategia - Uudistamme rohkeasti

Elokuussa käynnistettiin yhtiön strategiatyö, jonka tavoitteena oli selkiyttää yhtiön strategiaa. Strategiatyötä tehtiin yhdessä koko henkilöstön kanssa ja yhtiön hallituksen jäsenet antoivat työhön tärkeän panoksen ohjaamalla ja varmistamalla strategiatyön etenemisen. Työskentelyn edetessä koettiin ilmeiseksi, että yhtiön poikkeuksellisen laajalla toimialalla pärjäämiseksi meidän on uskallettava kehittää johtamisjärjestelmää tehokkaammaksi ja käytettävä uutta tekniikkaa mahdollisimman tehokkaasti hyväksi.

Suppeampiin toimialueisiin keskittyvien kilpailijoiden toimintatavat eivät meidän konsernin menestymiseen tulevaisuudessa riitä, vaan on kehitettävä rohkeasti uusia muiden käyttämiä tehokkaampia toimintatapoja. Uudempina ilmiöinä toimialalle tunnistettiin, kiertotalous ja digitaalisuus, monin eri tavoin. Strategiatyö saatiin valmiiksi ja marraskuussa ja työn lopputuloksena yhtiön missio kuuluu seuraavasti: ”Olemme läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen” ja visio ”Arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi”.

Strategian pääviesti on kiteytetty kahteen sanaan – Uudistamme rohkeasti. Uskallamme luoda vieläkin tavoitteellisemman uuden tavan toimia entisten tilalle. Tämä haastaa meitä kaikkia ajattelemaan uudella tavalla ja uskallusta asettaa tavoitteet vieläkin korkeammalle. Kuluneen vuoden aikana tehdyssä henkilöstökyselyssä useassa palautteessa nousi esille selkeiden ja yhtenäisten pelisääntöjen tarve yli liiketoimintojen. Tämä sama tarve tunnistettiin strategiatyön keskusteluissa sekä palautteissa yhtenäisen ja tasapuolisen johtamisjärjestelmän puutteina.

 

Uusi organisaatiorakenne

Strategianprosessin jatkumona otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne käyttöön 1.1.2017 alkaen, jossa yhtiön liiketoiminnat on jaettu viiteen liiketoimintaan: Tuotanto, Verkot, Urakointi, Digitaaliset liiketoiminnat ja Kiertotalous ja ympäristö. Näistä Tuotanto, Verkot ja Urakointi ovat ns. puhtaita liiketoimintoja, kun taas Digitaaliset liiketoiminnat ja Kiertotalous ja ympäristö sisältävät sekä varsinaisen liiketoiminnan että konsernitasoisen tukiliiketoiminnan. Konsernin yhteiset tukiliiketoiminnat ovat Talous, HR ja Viestintä. Organisaatiota johdetaan liiketoiminnoittain ja tytäryhtiörakenne puretaan mahdollisimman selkeäksi kokonaisuudeksi. Uudistuneella organisaatiolla ja uudistamalla rohkeasti toimintaamme luomme työpaikastamme vieläkin paremman paikan.

Digitalisaation myötä täytyy konsernissamme jatkossa keskittyä teknologian johtamisen lisäksi entistä laajemmin siihen, että asiakkaillamme on positiiviset kokemukset konsernimme digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä sekä kyseiset palvelut ovat moderneja ja laadukkaita.

Lopuksi haluan lausua kiitokset hyvästä yhteistyöstä yhtiön henkilöstölle ja hallitukselle sekä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Yhteinen työmme arktisen kiertotalouden älykkään ekosysteemin mahdollistamiseksi Rovaniemellä ja koko Lapin maakunnassa on tavoitteellisella ja kestävällä polulla. Erityiskiitos toimitusjohtaja Markus Tykkyläiselle ennakkoluulottomasta ja sitoutuneesta työstään omalla vastuukaudellaan!

 

Kristian Gullsten
vt toimitusjohtaja