Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2016

Tulosta sivu
 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO  73 855 062 60 934 221
Liiketoiminnan muut tuotot  1 600 278 2 026 973
     
Materiaalit ja palvelut   
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
   Ostot tilikauden aikana -21 149 856 -19 016 992
   Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 1 588 767 -773 448
Ulkopuoliset palvelut -8 220 624 -7 090 926
     
Henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot -6 392 263 -5 736 435
Lakisääteiset henkilösivukulut    
   Eläkekulut -1 373 888 -1 233 959
   Muut henkilösivukulut -379 357 -136 808
     
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot -17 348 637 -15 298 407
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä   -1 152 903
Konserniliikearvon poisto ja -reservin vähennys -15 364 -344 851
     
Liiketoiminnan muut kulut  -7 574 207 -5 721 296
     
Osuus osakkuusyrityksen voitosta+ (tappiosta-)  131 436 -77 676
     
LIIKEVOITTO   14 721 346 6 377 492
 
Rahoitustuotot ja -kulut   
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 11 203 10 105
Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä    
Muut korko- ja rahoitustuotot    
   Saman konsernin yhteisöiltä 25 910  
   Muilta 21 009 33 009
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista    
Korkokulut ja muut rahoituserät    
   Saman konsernin yhteisöille -6 081 822 -4 853 902
   Muille -632 124 -757 068
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  8 065 524 809 637
     
Tilinpäätössiirrot   
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                   
Saadut konserniavustukset    
     
Tilinpäätössiirrot yhteensä   
     
 Tuloverot ed. tilikaudelta   -115 737
 Tuloverot tilikaudelta -847 174 -585 744
 Laskennalliset verot  -765 004 -72 700
 Vähemmistöosuudet 3 436 2 999
     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  6 456 783 38 455