Tase 31.12.2016

Tulosta sivu
   31.12.201631.12.2015 
    
V a s t a a v a a
    
PYSYVÄT VASTAAVAT     
    
Aineettomat hyödykkeet     
Aineettomat oikeudet 749 737 985 490
Muut pitkävaikutteiset menot 2 253 276 2 448 314
 YHTEENSÄ 3 003 013 3 433 804
     
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 42 454 18 243
Rakennukset ja rakennelmat 11 813 607 11 400 770
Sähköverkosto 19 186 046 18 955 699
Kaukolämpöverkosto 24 614 245 24 136 836
Kuituverkosto 86 071  
Vesiverkosto 93 178 788 95 447 468
Koneet ja kalusto 24 847 463 26 646 944
Muut aineelliset hyödykkeet  190 804 267 707
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 937 349 4 546 790
 YHTEENSÄ 179 896 826 181 420 458
     
Sijoitukset  
Osuudet osakkuusyrityksissä 4 233 862 4 270 251
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Muut osakkeet ja osuudet 21 690 277 21 685 500
 YHTEENSÄ 25 924 139 25 955 751
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
     
Vaihto-omaisuus     
Aineet ja tarvikkeet 4 352 784 2 726 217
     
Pitkäaikaiset saamiset     
Pääomalainasaaminen 1 300 000  
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä    
 YHTEENSÄ 1 300 000  
     
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset 9 479 186 8 979 725
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 11 233 063 7 910 722
Muut lyhytaikaiset saamiset 476 315 94 407
Siirtosaamiset  1 667 316 1 498 216
YHTEENSÄ 22 855 879 18 483 070
     
Rahat ja pankkisaamiset  5 080 230 3 745 833
     
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 242 412 871 235 765 134
     
  Konserni Konserni
  42 735 42 369
     
V a s t a t t a v a a   
     
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma 13 014 000 13 014 000
Ylikurssirahasto 1 157 644 1 157 644
Muut rahastot    
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 000 000 20 000 000
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 7 151 173 9 594 804
Tilikauden voitto/tappio 6 456 783 38 455
YHTEENSÄ 47 779 600 43 804 903
     
VÄHEMMISTÖOSUUDET 23 564 27 001
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero    
     
PAKOLLISET VARAUKSET  
Muut pakolliset varaukset 27 970  
     
 VIERAS PÄÄOMA  
 Pitkäaikainen    
     
Lainat rahoituslaitoksilta 17 604 855 24 288 206
Liittymismaksut 15 774 245 15 571 492
Velat saman konsernin yhteisöille 131 586 249 126 362 090
Muut velat 509 492  
Laskennalliset verovelat 2 971 788 2 206 784
 YHTEENSÄ 168 446 629 168 428 572
     
 Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 7 183 351 5 083 354
Saadut ennakot   414
Ostovelat 6 133 180 4 222 119
Velat saman konsernin yhteisöille 6 969 212 6 910 324
Muut lyhytaikaiset velat 2 772 202 3 533 789
Siirtovelat  3 077 163 3 754 659
 YHTEENSÄ 26 135 108 23 504 657
     
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 242 412 871 235 765 134