Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
 (1000 €)31.12.201631.12.2015
     
Liiketoiminnan rahavirta       
Voitto ennen satunnaisia eriä 8 066 810
Oikaisut    
   Suunnitelman mukaiset poistot 17 364 16 796
   Rahoituserät 6 656 5 568
   Muut oikaisut -205 78
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 31 880 23 251
     
Käyttöpääoman muutos    
   Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4 373 -6 704
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 627 598
   Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 530 5 202
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 26 411 22 347
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista -6 714 -5 611
Saadut korot liiketoiminnasta 47 33
Maksetut välittömät verot -847 -701
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 18 897 16 068
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta    
Rahavirtoina toteutuneet oman pääoman veloitukset    
aikaisempien tilikausien kertaluonteisista tapahtumista 197  
 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 19 094 16 068
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 428 -21 737
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeitten luovutustulot   4 703
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   -69
Investoinnit muihin sijoituksiin -5 -76
Saadut osingot investoinneista 120 228
 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) -15 313 -16 951
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen oman pääoman lisäys   30
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)   -5 078
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)   1 323
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 300  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 583 -5 441
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 734 8 097
Maksetut osingot -2 500 -2 500
Saadut palautuskelpoiset liittymismaksut 202 6 387
 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -2 447 2 818
     
Rahavirtojen lisäys / vähennys ( A-B+C )  1 334 1 934
 RAHAVARAT 1.1. 3 746 1 812
 RAHAVARAT 31.12. 5 080 3 746