Neve-konsernin eriytetty tulos 1.1. - 31.12.2016

Tulosta sivu
   Napapiirin Energia ja Vesi Oy Rovaniemen Verkko Oy Napapiirin Vesi Oy 
    Muu sähköliiketoiminta  Sähköverkkoliiketoiminta  Hulevesiliiketoiminta 
    1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2016 1.6. - 31.12.2015
                     
LIIKEVAIHTO   7 449 014 6 705 231 10 813 966 10 505 452 402 573 27 300
                     
Liiketoiminnan muut tuotot   1 148 154 1 364 363 64 568 126 610    
Sisäiset tuotot   45 348 28 777        
Materiaalit ja palvelut              
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat             
  Ostot tilikauden aikana            
     Häviösähkö     -525 779 -556 231    
     Muut ostot tilikauden aikana -4 015 309 -3 961 741 -152 -1 065 -152 508 -90
 Sisäiset aineet, tarvikkeet ja tavarat  -342 033 -543 464        
    -4 357 342 -4 505 206 -525 931 -557 296 -152 508 -90
 Varaston muutos             
 Ulkopuoliset palvelut             
  Alueverkko-, kantaverkko-ja verkkopalvelumaksut     -1 280 796 -1 052 753    
  Muut ulkopuoliset palvelut -1 382 560 -968 141 -842 751 -1 157 321 -1 003 470 -324 201
 Sisäiset palvelut  -50 348 -34 218        
    -1 432 909 -1 002 358 -2 123 548 -2 210 073 -1 003 470 -324 201
                     
Henkilöstökulut   -1 065 663 -992 287 -80 404 -80 568    
                     
Poistot ja arvonalentumiset                    
 Suunnitelman mukaiset poistot                   
  Sähköverkon hyödykkeistä     -1 864 695 -1 980 780    
  Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -2 457 613 -2 615 588 -44 349 -49 804 -1 201 021 -698 599
    -2 457 613 -2 615 588 -1 909 044 -2 030 584 -1 201 021 -698 599
Liiketoiminnan muut kulut              
 Vuokrakulut  -163 757 -120 887 -713 031 -28 706    
 Muut liiketoiminnan muut kulut  -729 963 -946 169 -1 521 877 -1 433 743 -151 718 -54 350
 Sisäiset muut kulut  -77 258 -94 211        
    -970 979 -1 161 267 -2 234 908 -1 462 448 -151 718 -54 350
                     
LIIKEVOITTO   -1 641 989 -2 178 336 4 004 699 4 291 092 -2 106 145 -1 049 940
Rahoitustuotot ja -kulut              
  Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista                   
  Muilta 11 203 10 105        
 Muut korko- ja rahoitustuotot             
  Tuotot saman konsernin yhteisöiltä     24 411     313
  Muilta 131 678 136 101 14 277 19 726 5 5
                     
 Korkokulut ja muut rahoituskulut             
  Kulut saman konsernin yhteisöille -1 696 019 -1 685 748 -603 490 -600 124 -218 447 -129 699
  Muille -384 881 -436 957 -19 512 -31 793 -9 191 -3 434
                     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   -3 580 007 -4 154 834 3 420 386 3 678 902 -2 333 778 -1 182 756
                     
Tilinpäätössiirrot                    
 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)      -3 415 000 -275 000    
 Saadut / Annetut konserniavustukset    3 400 000   -3 400 000    
Tuloverot ed. tilikausilta   114 000          
Tuloverot   -273 518 -222 470 -1 140 -676    
                     
TILIKAUDEN VOITTO +/ TAPPIO -   -3 739 525 3 177 530 4 245 3 226 -2 333 778 -1 182 756