Neve-konsernin eriytetty tase 31.12.2016

Tulosta sivu
    Napapiirin Energia ja Vesi Oy Rovaniemen Verkko Oy Napapiirin Vesi Oy 
     Muu sähköliiketoiminta  Sähköverkkoliiketoiminta  Hulevesiliiketoiminta 
     31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
V a s t a a v a a            
 PYSYVÄT VASTAAVAT            
 Aineettomat hyödykkeet              
    Sähköverkon aineettomat hyödykkeet     722 214 962 050    
   Muut aineettomat hyödykkeet 131 254 157 553 22 576 25 293    
     131 254 157 553 744 791 987 343    
 Aineelliset hyödykkeet              
   Sähköverkon aineelliset hyödykkeet     22 213 667 21 443 813    
   Hulevesiverkosto         8 682 738 8 833 114
   Muut aineelliset hyödykkeet 8 399 617 9 508 543 197 408 239 040 13 587 10 316
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 629 195 525 659 445 077 506 560 79 282 190 801
     10 028 811 10 034 202 22 856 151 22 189 413 8 775 606 9 034 231
 Sijoitukset              
   Muut osakkeet ja osuudet 22 009 562 22 004 785 327 327    
                      
 VAIHTUVAT VASTAAVAT            
 Vaihto-omaisuus   1 082 678 896 725        
 Ennakkomaksut   117 180 90 720        
                      
 Saamiset            
 Pitkäaikaiset saamiset            
   Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 4 012 282 7 127 598        
                      
 Lyhytaikaiset saamiset            
   Myyntisaamiset 77 414 722 419 2 098 528 1 977 267 749 428 4 926
   Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 262 311 359 765 11 308 267 6 942 077 48 039 563
   Sisäiset saamiset 5 933 897 8 128 350        
   Ennakkomaksut 92 003 24 138 215 267 302 772    
   Muut lyhytaikaiset saamiset         25 793  
   Siirtosaamiset 1 002 483 578 182        
     7 368 108 9 812 855 13 622 061 9 222 116 823 261 5 489
                      
 Rahat ja pankkisaamiset   555 050 189 493 794 273 1 077 692 84 892 194 284
                      
Vastaavaa yhteensä    45 304 925 50 313 931 38 017 603 33 476 891 9 683 758 9 234 004
                      
V a s t a t t a v a a            
 OMA PÄÄOMA            
   Osuus osakepääomasta 6 936 462 6 936 462 1 000 000 1 000 000 232 232
   Osuus ylikurssirahastosta 5 068 5 068        
   Osuus svop-rahastosta     3 261 193 3 261 193 2 317 450 2 317 450
   Edellisten tilikausien voitto (tappio-) -9 909 538 -6 432 115 167 421 1 571 -1 182 716  
   Tilikauden voitto (tappio-) -3 739 525 -977 304 4 245 3 226 -2 333 778 -1 182 716
     -6 707 532 -467 888 4 432 859 4 265 989 -1 198 812 1 134 966
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ              
  Poistoero      6 930 657 3 515 657    
                      
 PAKOLLISET VARAUKSET   19 579          
                      
 VIERAS PÄÄOMA            
 Pitkäaikainen vieras pääoma              
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma             
   Velat saman konsernin yhteisöille 36 095 633 33 768 000 12 158 430 12 434 790 5 566 588 5 566 467
   Velat muille 6 624 927 10 159 862 509 492   449 402 575 876
     42 720 560 43 927 862 12 667 922 12 434 790 6 015 990 6 142 343
  Pitkäaikainen koroton vieras pääoma             
   Palautettavat liitt.maksut saman kons. yrityksille     131 990 132 831    
   Palautettavat liittymismaksut muille     2 193 016 2 201 596 708 922 688 922
         2 325 006 2 334 427 708 922 688 922
 Lyhytaikainen vieras pääoma              
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma             
   Velat annetuista konserniavustuksista     4 616 000 5 616 000    
   Muut velat muille 3 534 935 2 134 935     126 487 145 024
   Muut velat saman konsernin yhteisöille 181 500 2 408 521 2 806 778 1 806 778    
     3 716 435 4 543 455 7 422 778 7 422 778 126 487 145 024
  Lyhytaikainen koroton vieras pääoma             
   Ostovelat 813 168 795 356 1 508 820 850 837 46 689 24 114
   Siirtovelat 622 172 647 260 128 509 1 005 049 30 510  
   Muut velat saman konsernin yrityksille 640 195 595 514 1 421 264 359 268 331 546  
   Muut velat 157 963 272 372 1 179 788 1 288 095   815
   Sisäiset velat 3 322 386       3 622 427 1 097 821
     5 555 884 2 310 502 4 238 381 3 503 249 4 031 172 1 122 749
                      
Vastattavaa yhteensä 45 304 925 50 313 931 38 017 603 33 476 891 9 683 758 9 234 004