hlostoa

Henkilöstön määrä ja rakenne

Tulosta sivu

Edellisenä vuonna yhdistettyjen energia- ja vesiliiketoimintojen yhteen nitominen ja synergioiden etsiminen jatkuivat pitkin vuotta 2016. Organisaatiota hiottiin edelleen sisäisesti vuoden kuluessa, tavoitteena löytää tarkoituksenmukaisin ja tehokkain tapa toimia.

Syksyn ja alkutalven kuluessa laajennetussa johtoryhmässä laaditun uudistetun strategian toteuttamiseksi uudelleenorganisoituminen oli välttämätöntä. Syntyi kokonaan uusia liiketoimintoja ja jo olemassa olleiden liiketoimintojenkin sisäistä organisoitumista ja tavoiteasetantaa jalostettiin.

 

Henkilöstön määrä ja rakenne

Neve-konsernin henkilöstömäärä on aiempien vuosien tasaisesta kehityksestä poiketen ihan viime vuosina kokenut eri syistä johtuen heilahteluja. Työsuhteessa vuoden 2016 lopussa oli 140 henkilöä. Vakituisia toimihenkilöitä heistä oli 75 ja työntekijöitä 56. Heidän lisäkseen määräaikaisia oli 9.

Henkilöstömäärän kehitys 2008 - 2016

Vuoden aikana päättyi 17 vakinaista työsuhdetta, joista 8 eläköitymisen seurauksena. Toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen rekrytoitiin konsernin ulkopuolelta 7 henkilöä ja pitkiä määräaikaisia työsuhteita vakinaistettiin 2. Sähköinen rekrytointijärjestelmä lanseerattiin käyttöön jäntevöittämään rekrytointiprosessia. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kaksi.

Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä nousi, ollen noin 140. Projekti- ja kausi-työntekijöitä oli keskimäärin 14 henkilöä. Naisten suhteellinen osuus vuoden lopun henkilöstöstä oli 20 %. Strategiatyön seurauksena johtoryhmän kokoonpano muuttui ja naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on 57 %.

Henkilöstön keski-ikä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna, lukuisen eläköitymisten seurauksena. Vuonna 2016 konsernin koko henkilöstön keski-ikä oli 46,5 vuotta.

Henkilöstön ikäjakauma