Osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työturvallisuus

Tulosta sivu

Neve-konsernin maine koulutusmyönteisenä organisaationa lunasti myös vuoden 2016 paikkansa. Alan valtakunnallisessa vertailussa konsernissa käytettyjen koulutuspäivien määrä henkilö kohden on huomattavasti korkeampi kuin vastaavissa yrityksissä.

Toimintaympäristössä ja organisoitumisessa tapahtuvat muutokset, lainsäädännön muutokset ja liiketoimintojen vaatimukset pakottavat positiivisella tavalla ammatillisen osaamisen täydentämiseen.

Henkilöstön koulutukseen käytettiin konsernissa vuonna 2016 yhteensä 725 päivää, keskimäärin 5,1 päivää/henkilö. Koulutuspäivät painottuivat ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa vuoden aikana oli 14 henkilöä. Ensiapuvalmiuksien ylläpitoon käytettiin vuonna 2016 yli 100 päivää.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen edellyttävät onnistumista monissa asioissa. Selkeät johtamiskäytännöt ja esimiehen tuki, luonteva palautekulttuuri, työtehtävien ja henkilöiden arvostus, monen suuntainen luottamus, toimiva tiedonkulku, jatkuva osaamisen kehittäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, ikäjohtamisen käytännöt sekä kaikin osin turvallinen työskentely-ympäristö.

Vuonna 2016 jatkui konsernin sisäinen organisoitumisen uudistaminen. Vuoden lopulla tehtiin laaja henkilöstötutkimus, jossa mitataan henkilöstön omistautuneisuutta. Omistautuneisuudella on todettu olevan suora korrelaatio sekä työhyvinvointiin että tehokkuuteen. Vuonna 2014 tehtiin samalla konseptilla vastaava tutkimus ja konsernitason tulos olikin pysynyt aiemmalla tasolla. Yksiköiden sisällä oli tapahtunut muutoksia, molempiin suuntiin. Positiivisina asioina koko konsernin tasolla oli koettu työhyvinvointiin panostaminen, jatkuva toimintatapojen kehittäminen sekä uskallus olla eri mieltä esimiehen kanssa. Kehittämistä vaativat vielä muun muassa tiedonkulun sekä osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuuksien lisääminen.

Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä pidettiin kaksi ryhmätilaisuutta toimihenkilöille. Keskustellen kartoitettiin toimihenkilöiden kuormittuneisuutta ja pohdittiin oman työn hallinnan keinoja. Fyysistä hyvinvointia edesautettiin muun muassa työfysioterapeutin suorittamilla työpistekäynneillä, asianmukaisella suojavaate ja –välinevarustuksella sekä muiden riskitekijöiden minimoimisella. Toimistotyötilojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä hankittiin sähköisesti säätyviä työpöytiä kaikille niille, joilla työpöydän äärellä työskentelyä on suuri osa työpäivästä.

OHSAS18001 -standardin mukainen jatkuva parantaminen jatkui. TTT-järjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa.

Vuonna 2016 työtapaturmien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Vähintään yhden sairauspoissaolon aiheuttaneita työtapaturmia 8. Lisäksi oli kaksi työtapaturmaa, joista ei aiheutunut yhtään sairauspoissaoloa.

Pari vuotta on koko henkilöstön käytössä ollut mobiilikäyttöä hyödyntävä TyöTurva -sovellus turvallisuushavaintojen ja tapaturmien raportointiin ja jatkokäsittelyyn. Turvallisuushavaintoja/vaaratilanteita raportoitiin konsernissa 207 kappaletta, joista kolme on ulkopuolisen urakoitsijan tekemiä. Havaintojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta havaintojen teon aktiivisuudessa on merkittäviä yksiköiden välisiä eroja.

Peruslähtökohta on työympäristön ja työmaiden saattaminen turvallisemmiksi paikoiksi itse kunkin tehdä työtään. Rinnalla kulkee jatkuvan parantamisen velvoite, joka on edellytys standardien mukaisen sertifioidun Työterveys- ja Turvallisuus (TTT) –järjestelmän olemassaoloon ja sertifikaatin säilymiseen konsernissa. Vuoden 2016 aikana sisäisiä auditointeja tehtiin Alakorkalon jäteveden puhdistamolle ja kompostointilaitokselle sekä Muurolan jäteveden puhdistamolle. Lisäksi käytiin sähköverkoston ja vesihuoltoverkoston työmaakohteissa.

Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden jatkoi laskuaan ollen 9,70 päivää/henkilö. Sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta työajasta laskettuna oli 3,83 %, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Sairauspäivien määrä / henkilö