tuotanto suosiola header

Tuotanto

Tulosta sivu


Turvallisuus on yksi tärkeä osa luotettavaa energiantuotantoa. Liiketoiminnassa jatkettiin määrätietoisesti panostuksia alue- ja työturvallisuuteen. Suosiolan porttiympäristö uusittiin kesällä sekä portinhallintapalvelut siirtyivät vartiointiliikkeelle myöhemmin vuoden loppupuolella. Portinhallintapalvelut vapauttavat liiketoiminnan resursseja ydintekemisen pariin eli lämmön- ja sähköntuotantoon. Alueturvallisuuden edelleen kehittämiseksi Suosiolan kulkuovet varustettiin sähköisellä lukituksella sekä ovet numeroitiin toiminnan selkeyttämiseksi. Ennakoivien turvallisuushavaintojen myötä Suosiolassa parannettiin työturvallisuutta konkreettisesti myös työtasojen ja kaiteiden asennuksilla sekä valaistuksien parantamisella. Ennakoivia turvallisuushavaintoja liiketoiminnassa laadittiin ennätykselliset 179 kappaletta. Ilmoitusaktiivisuus kuvastaa turvallisuusajattelun kohentumisesta sekä sitä, että jokainen haluaa parantaa päivittäisen työympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

 

turvallisuushavainnot tuotanto

Investoinnit

Tuotantoliiketoiminnan investoinnit vuonna 2016 olivat noin 5 miljoonaa euroa (2,8m€). Suurimmat investoinnit kohdistuivat vesikattilan prosessinosien sekä savukaasupesurin tehonkorotukseen. Vesikattilaan kohdistuneilla kehitysinvestoinneilla valmistauduttiin varsinaiseen vesihöyrykattilan tulevaan modernisointiin uusimalla ensimmäisessä vaiheessa savukaasu- ja kiertokaasujärjestelmä sekä kaukolämpövaihdin. Nämä prosessinosat muodostivat selkeät pullonkaulat vesikattilan operoinnille. Uusien prosessinosien mitoituksessa käytettiin jo vesikattilan uutta 40MW prosessitehoa. Oheisten investointien yhteydessä vesikattila liitettiin myös olemassa olevaan savukaasupesuriin kesäkuussa. Pesuriin johdetun savukaasumäärän kasvaessa savukaasupesuriin tehtiin kesällä tehonkorotus, jossa lämpöpintoja kasvatettiin ja pesurin pisaranerotusta laajennettiin sekä osaprosesseja automatisointiin. Kesärevisiossa myös voimakattilaan tehtiin mittavia käytettävyyttä vaarantavia korvausinvestointeja mm. sykloonan keskusputkien uusinta sekä tulipesän takaseinän ja II-tulistimen läpivientien uudistus. Voimakattilan revision yhteydessä Suosiolan turbiinin matalapainepesään tehtiin iso revisio. Turbiinin avauksen yhteydessä havaitsimme noin 20 vuotta vanhan matalapainepään olevan hyvässä kunnossa, mikä osoittaa, että viimeisten vuosien panostukset vesikemiaan ovat tuottaneet merkittävää tulosta. Erillisverkkojen kustannustehokkuuden parantamiseksi Muurolan alueverkkoon asennettiin apujäähdytin. Apujäähdytininvestoinnin avulla öljynkäytön osuutta voidaan laskea merkittävästi tulevina vuosina.

kattila palaa


Prosessien laadullisen kehitystyön kaukolämpöverkon optimoivat säädöt ja tuotannonsuunnitteluohjelman hankinta saatiin päätökseen toukokuun loppuun mennessä. Projektin tavoitteena oli parantaa menoveden lämpötilan ja paine-eron säädettävyyttä sekä pienentää lämpö- ja painehäviöitä verkossa. Kokonaisuudessaan projektin tavoitteena oli parantaa asiakastyytyväisyyttä ja parantaa lämmön- ja sähköntuotannon kannattavuutta. Tämän laadullisen kehitystyön avulla ajomallit saatiin yhdenmukaistettua kaukolämpöverkon säädön osalta. Projektin tuotoksena kaukolämpöverkon lämpöhäviöt laskivat ensimmäisenä toimintavuotena laskennallisesti noin 2000 MWh, joka tarkoittaa noin 50 000€ kustannussäästöä polttoainekustannuksissa vuositasolla. Tuotannonsuunnittelun onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että tuotetun sähkön keskihinta ylitti markkinoiden keskihinnan noin 1€/MWh verran vastapainetuotannossa. Varsinkin kevät- ja syyskaudella sähköntuotantoa voidaan ohjata markkinoiden kalleimmille tunneille eli päivän ajalle kustannustehokkaasti kaukolämpöakun avulla, mikä tasaa yhteistuotannossa kaukolämmön kulutuksen ja tuotannon.

 

Toimitusvarmuus ja polttoaineet

Tuotannon lämmön toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla läpi vuoden. Voimakattilan toimintahäiriöt olivat lyhyitä ja johtuivat kiinteän polttoaineen kuljettimien vikaantumisesta sekä primääri ilmapuhaltimen pysähtymisestä. Lämmön- ja sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden määrä nousi edellisvuodesta kaukolämpövolyymin noustessa tasolle 706 GWh (687GWh). Puuperäisten polttoaineiden osuus nousi edelleen lämmön- ja sähköntuotannossa 57,1 % (54,9 %). Tehtyjen kehitysinvestointien myötä savukaasupesurilla savukaasujen vesihöyrystä talteen otetulla energialla tuotettiin ennätykselliset 19 % (16 %) keskustan alueen kaukolämmöstä sekä leikattiin tuotannon polttoaineen käyttöä noin 123GWh (100,3GWh). Säästetty polttoaine-energia vastaa yli 11 000 tonnia raskasta polttoöljyä ja yli 2,5m€ vuosisäästöä polttoaineen hankinnassa.

tyhjennys


kaukolammontuotanto


Suosiolan voimalaitoksen kokonaishyötysuhde nousi edelleen tehostustoimien myötä tasolle 93,2 % (93,0 %). Kasvaneen kiinteänpolttoaineen tuotantokapasiteetin, kaukolämpöverkon pullonkaulojen poistamisen sekä muiden strategisten kehitysinvestointien ansiosta öljyn käyttö jäi 1,5 % (0,9 %) kokonaispolttoaineen hankinnasta. Käytetystä öljystä 9 745 MWh ( 6 755MWh) noin 80 % käytettiin kantaverkossa.

 

polttoaineetlammontuotanto

 

 

Käynnissäpito

Ydinprosesseihin liittyvää kehitystyötä jatkettiin myös käynnissäpidon osalta. Käynnissäpidon prosessit auditoitiin kumppanin toimesta, minkä jälkeen prosesseihin tehtiin korjauksia ylläpitävien töiden läpimenon yksinkertaistamiseksi. Vuoden 2016 kunnossapidon prosessiuudistusten lisäksi kunnossapitotietokannat siivottiin vastaamaan nykyhetkeä sekä tuotantokoneiston laitehierarkiat rakennettiin uudestaan prosessien virtauskaavioiden mukaisella periaatteella. Vuoden lopulla otimme käyttöön uuden nykyaikaisen kunnossapitojärjestelmän, jota on mahdollista operoida myös mobiilipäätteillä kenttäolosuhteissa. Uusi järjestelmä mahdollistaa käynnissäpitoprosessien mukaisen toiminnan ja mahdollistaa historiatiedon keräämisen sekä laitedokumentaation hyödyntämisen aina kenttäolosuhteisiin asti. Kehitystyö jatkuu tulevana vuonna tehdyn kriittisyysluokittelun pohjalta ennakkohuoltojen määrittelyllä sekä reitityksillä.

 katolla2 m2